Privacy

Privacyverklaring

Het Centrum Ronde van Vlaanderen hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Het Centrum Ronde van Vlaanderen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
  deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
  verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemene zin, nog vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via volgende contactgegevens:

Centrum Ronde van Vlaanderen

Markt 43 – 9700 Oudenaarde

info@crvv.be

055/33.99.33

KVK: 0459813949

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 • Het versturen van nieuwsbrieven

Het Centrum Ronde van Vlaanderen stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van het Centrum Ronde van Vlaanderen. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

 • Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met het Centrum Ronde van Vlaanderen via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

 • Analytics

De website van het Centrum Ronde van Vlaanderen verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 • Webshop

Voor een correcte opvolging van bestellingen op onze webshop worden de benodigde gegevens verzameld. Deze worden gedeeld met een logistieke partner die instaat voor de afhandeling van de bestelling.

 • Activiteiten en evenementen

Bij deelname aan activiteiten en evenementen worden de daarvoor benodigde persoonsgegevens opgevraagd. Deze gegevens worden indien van toepassing gedeeld met de verzekeringsmaatschappij.

 • Rapporteringen

Voor diverse rapportages worden persoonsgegevens verwerkt. Deze demografische gegevens brengen de bezoekers van het Centrum Ronde van Vlaanderen en zijn deelnemers aan activiteiten in beeld. Deze rapportages worden hoofdzakelijk aangewend bij aanvragen tot subsidiëring en in rapportages naar de subsidieverschaffer.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van je vragen (en opslaan / verzamelen / verwerken):

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, mailadres
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het versturen van nieuwsbrieven, acties en uitnodigingen
 • De logistieke handling van onze webshop
 • De verzekering bij activiteiten

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door je verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Bewaartermijn

We bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Onderaan iedere mailing vindt men de mogelijkheid om zijn gegevens aan te passen of om zich af te melden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.  Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door je verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van je direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Op het moment dat we onze privacy statement wijzigen, zullen we deze aankondigen op onze website.